Tenkovrstvová omietka WEBERPAS EXCLUSIVE (silikónová) - najpredávanejšia omietka Weber.

Vlastnosti: hydrofóbna, paropriepustná

Tenkovrstvová omietka WEBERPAS AQUABALANCE (obsahujúca organické pojivo) - akcia do 31.10.2019:

ku každým 10 vedrám získate pláštenku WEBER v cene 0,01€.

Vlastnosti: hydrofóbna, paropriepustná

TERMOREFLEXNÉ FÓLIE SUNFLEX - podlahové, parotesné, superdifúzne

Ponuka internetových stavebnín

Overené našimi zákazníkmi

 • ochotny predavajuci.aj napriek nizkej hodnote tovaru my ho poslali.
  ziadna.
  Overený zákazník
 • rýchla dodávka tovaru
  Overený zákazník
 • Prvý krát som nakupoval a veľmi dobrá cena ako aj komunikácia na úrovni.
  Overený zákazník
 • Mali to, co som potreboval a vo vybornej cene
  Komunikacia velmi dobra, ochota z ich strany
  Seriozny predajca
  Nie je v nasom meste
  Overený zákazník
 • dobré ceny
  kvalitné výrobky
  Overený zákazník

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky slúžia na zabezpečenie obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim na právnom základe. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia platnými právnymi normami ( Občianskym a Obchodným zákonníkom) a obchodnými podmienkami.

 

Predávajúci: TERRA TRADING, s.r.o., Hraničná 8/667, 058 01 Poprad

IČO: 36 485 977, DIČ 202 002 0772, IČ DPH: SK2020020772

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 14164/P.

 

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba (ďalej len kupujúci)

 

Pri zahájení obchodného vzťahu poskytne kupujúci predávajúcemu svoje kontaktné a osobné údaje. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, vyslovene neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.č.40/1964 Zb., alebo zák. č.. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, ďalej len Občiansky zákonník a Obchodný zákonník.

 

I. Všeobecne

I.1. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky, ktorá má charakter kúpnej zmluvy a sú záväzné aj pre nákupno - predajný proces bez uzatvorenia samostatnej kúpnej zmluvy.

 

I.2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

 

II. Objednávanie tovaru

II.1. Objednávkou tovaru sa rozumie kupujúcim potvrdený a odoslaný zoznam tovaru (tzv.košík) so správnymi a úplnými kontaktnými údajmi v hodnote minimálne 200€ s DPH od jedného dodávateľa. Odoslaná objednávka sa zároveň považuje za návrh kúpnej zmluvy. Všetky objednávky sú odosielané prostredníctvom e-mailu. Systém Vás o prijatí objednávky a pridelení čísla bude informovať. Po obdržaní objednávky predávajúci vystaví predfaktúru na celé objednávané množstvo tovaru vrátane paliet (pri paletovom odbere suchého materiálu), prípadných dopravných nákladov a nákladov na manipuláciu s tovarom a túto odošle objednávateľovi na jeho e-mail. Kúpna zmluva vzniká v momente prijatia platby na účet predávajúceho a je záväzná. Predávajúci neručí za chybne objednaný a tiež chybne prevzatý tovar.

 

II.2. Kupujúci uhradením predfaktúry bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ceny objednaného tovaru, vrátane možných expedičných a dopravných nákladov, ktoré sú uvedené v časti cena dopravy, ak nebude v konkrétnom prípade písomne dohodnuté inak (napr. doprava zdarma).

 

II.3.  V prípade, že sa kupujúci z dôvodu samostatnej CP dohodne s predávajúcim na iných cenách ako sú na internetovej stránke Vašestavebniny.sk, z dôvodu väčších odberov, alebo sa dohodne a odoberie objednaný tovar osobne v sídle firmy, kde docháza k uzavretiu kúpnej zmluvy, nejedná sa o elektronický obchod.

 

II.4. Všetky ceny sú platné iba pri objednaní prostredníctvom internetového obchodu a v množstvách podľa možností , ktoré ponúka náš internetový obchod. Pri podlimitnej objednávke od 100 € do 200€ je možný nákup niektorých produktov(napr.Strotex), ktorých jednotková cena sa zvýši príplatkom. 

 

II.5. Objednávateľ (kupujúci) zabezpečí bezodkladnú úhradu celej sumy, ktorá je uvedená v predfaktúre. Záväzok realizovať dodávku predávajúcemu vzniká v čase pripísania celej sumy za objednaný tovar na účet predávajúceho, firmy TERRA TRADING, s.r.o. Ak nebude pripísaná celá suma do dátumu splatnosti na objednávke, predávajúci nemá povinnosť uskutočniť ani čiastočnú dodávku tovaru a sumu čiastočne uhradenú vráti na účet objednávateľa, ak sa obidve strany nedohodnú písomne inak. Po neuhradení predfaktúry v dobe splatnosti bude objednávka zrušená.

 

II.6. Objednávateľ (kupujúci) vkladá do košíka množstvá podľa ponuky na stránke. Napr. u tepelných izolantov je to vždy na celé balenia (nikdy nie výmery v m2, treba prepočítať na balenia). To isté platí pri výpočte lepidiel, murovacích zmesí, tenkovrstvých omietok a.i.

 

II.7. Objednávateľ (kupujúci) prehlasuje, že si parametre jednotlivých výrobkov preštudoval na stránke internetového obchodu Vasestavebniny.sk, prípadne na stránkach výrobcov, aby sa mohol dostatočne presne a bez omylov rozhodnúť o kúpe vybraného tovaru. 

 

III. Stornovanie a upravovanie objednávky

III.1. Kupujúci má právo stornovať a upraviť objednávku (vytvorením a zaslaním nového košíka) bez udania dôvodu kedykoľvek, pred jej záväzným potvrdením, tj. do doby zaplatenia predfaktúry pripísaním sumy na účet predajcu. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

 

III.2. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo dôjde ku zvýšeniu ceny za tovar na strane výrobcu alebo dodávateľa predávajúceho. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet v termíne najneskôr však do 7 dní.

 

IV. Realizácia dodávok

IV.1. Tovar po uhradení predfaktúry na účet predajcu je dodávaný priamo z výrobných závodov a skladov výrobcov na Slovensku i v zahraničí logistikou výrobcu, prípadne zo spoločnosti TERRA TRADING,s.r.o., kuriérskou službou, dopravou alebo iným prepravcom.

 

IV.2. Dodacia lehota bude vzájomne dohodnutá a následne potvrdená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Dodacia lehota tovaru je zvyčajne 3-7 pracovných dní po úhrade. Tovar s predĺženou dodacou lehotou (dovoz zo zahraničia) alebo predĺžené dodávky spôsobené výrobou, Vám po objednaní oznámime mailom. Termín doručenia včas oznámime mailom. Informácie o dodaní výrobkov FAKRO na stránke sú orientačné. Čas vykládky je orientačný bude upresnený vodičom cca hodinu pred doručením.

 

IV.3. Tovar si môžete prevziať aj osobne (vlastná doprava) z výrobných závodov a veľkoskladov výrobcov na Slovensku. Kupujúci je povinný si vopred dohodnúť termín odberu. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá tovar osobne prevezme a miesto odberu, ktoré ponúka predajca. Je nevyhnutné odobrať celé objednané množstvo! Nie je možné vrátiť tovar, ktorý zákazníkovi ostal ako zbytočný, keďže si nesprávne vypočítal výmeru.

 

IV.4. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu e-mailom, resp. SMS správou presný deň dodávky najneskôr jeden deň pred jej uskutočnením, ak sa s kupujúcim nedohodnú inak.

 

IV.5. Kupujúci je povinný tovar prevziať v deň, na ktorom sa dohodli s predávajúcim do 1 hodiny od príchodu dopravcu na miesto vykládky.

IV.6. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vykládku tovaru z dopravného prostriedku bez zbytočných prieťahov . Pokiaľ sa tak nestane alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov predĺži nad 1hodinu, bude predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca.

 

IV.7. Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok , ako sú prípady zásahu vyššej moci.

 

IV.8. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby – prepravcu, zabezpečí kupujúci, v prípade akejkoľvek vady na tovare, reklamačný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi, s osobnými údajmi vodiča, ktorý tovar priviezol, jeho vyjadrením k zápisu a podpisom. Tento zápis a kópiu dodacieho listu v jednom vyhotovení bezodkladne doručí kupujúci do firmy TERRA TRADING, s.r.o., alebo obchodnému partnerovi, od ktorého tovar prevzal, o čom informuje predávajúceho písomne.

IV.9. Pri doručovaní objednávky kuriérom je doručenie kupujúcemu možné po prvom neúspešnom doručení zopakovať bez sankčného poplatku za opakované doručenie iba 1x. Každé ďaľšie doručenie je za poplatok 20€. Pri doručovaní objednávky výrobcom alebo jeho zmluvným partnerom sa po neúspešnom doručení a neprevzatí tovaru účtuje sankčný poplatok 60€, za ďaľšie opakované doručenie. 

 

V. Miesto plnenia

V.1. V prípade ucelených dodávok a paletových odberov zabezpečených prepravnými prostriedkami obstaranými predávajúcim, je dohodnuté ako miesto plnenia sklad alebo stavba kupujúceho uvedená v objednávke.

 

V.2. Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily, technika ( vysokozdvižný vozík o nosnosti min.1,5 tony) alebo osoby na vyloženie tovaru . V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné náklady na poškodenom tovare alebo dopravnom prostriedku, na opätovnom doručení tovaru alebo na stojnom.

 

V.3. Pri odbere vlastnou dopravou kupujúceho, môžu byť miestom plnenia sklady výrobcov a dodávateľov v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Ružomberku, Prešove a v  Podolínci (viď tabuľku nižšie).

VI. Cena

VI.1. Cena tovarov na internetovej stránke firmy je pre kupujúceho stanovená bez dopravy s 20% DPH.

 

VI.2. Všetky ceny sú platné iba pri objednaní prostredníctvom internetového obchodu a v množstvách podľa možností, ktoré ponúka internetový obchod v minimálnom objeme objednávky 200€.

Objednávky membrán Strotex v hodnote od 100€ do 200€ s DPH, je možné objednať po vyplnení košíka odoslaním správy s textom "objednať" na e-mail: obchod@vasestavebniny.sk alebo telefonicky. 

VI.3. Limit objednávky pre dopravu zdarma a príplatky za podlimitný odber:  

DOPRAVA (PODĽA VÝROBCOV) 

VÝROBKY A ICH MOŽNÉ KOMBINÁCIE PRI  VÝVOZE

LIMIT PRE DOPRAVU ZDARMA

PODLIMITNÁ 

OBJEDNÁVKA S DOPRAVOU/PRÍPLATOK

OSOBNÝ ODBER SKLAD

WEBER

naša doprava: tovar+(paleta WEBER 13,2€+hydraulické čelo 2,4€/pal=15,6€ alebo +hydr.ruka 6€=19,2€)

Weber ponúka spoplatnenú službu, použitie:

Hydraulické čelo: 2,4€/paletu

Hydraulická ruka:6,0€/paletu

(v prípade záujmu uveďte v poznámke)

od 200€

do 200€/30€

Suché zmesi:

príplatok pri rozbaľovaní palety: 1€/vrece, min.však 12€/pal

Bratislava

B.Bystrica

Košice

ISOVER+BASF (Styrodur)

od 1.200€

500-750€/60€

751-1.199€/25€

Min.obj. EPS s dopravou: 10m3

Trnava, Prešov 

Ružomberok

(V Trnave do 11,45h bez príplatku, po 11,45h / 30€)

POLYFORM+RAVATHERM+STYROTRADE

do 50 m3 platí pre kraje - PO,KE,BB,ZA,

nad 50m3 celé Slovensko

od 25m3

do 50km z Podolínca: 

7 - 24,9m3/30€

51-120 km z Podolínca:

7 - 24,9m3 /60€

Min.obj. EPS a XPS s dopravou: 7m3

Podolínec

PAROC  (platí pre kraje - PO,KE,BB,ZA)

kamiónový odber celé Slovensko

od 5 paliet

od 1-4pal/60€/do 120km

STROTEX, EKOFOL, TIMFOIL, geotextília NW PP a PS, ILLBRUCK, WKRET-MET (len LTX, LMX, LFM, LFN) aj ich kombinácie

od 250€

100-249€/10€

iba kuriér

Cyklon+Kimtec (stavebná chémia)

od 100€

distribútor

EJOT

od 200€  
iba kuriér

LIKOV:

Hmoždinky (WKRET-MET, BRAVOLL, EJOT), profily pre zateplenie, armovacie tkaniny, LifolTec, nopové fólie, Termoreflexné fólie SUNFLEX aj ich kombinácie

od 450€

200-449€/25 €

iba kuriér
KOMBINOVANÉ ODBERYdohodoudohodou 

FAKRO 

12€

doprava výhr.dovozcu

JAF HOLZ:

OSB dosky, CETRIS, FERMACELL, DTD, MDF, Terasové dosky WPC, Drevený obklad (aj ich kombinácie)

Hranoly: KVH, BSH, DUO/TRIO - cena dopravy individuálne!

30€, min.odber 200€

Ličartovce

Špačince

Žilina

Sielnica

Cena príplatku, služby vykládky a rozbaľovania bude rozpustená % v predfaktúre. 

Termíny vývozov budú podľa potvrdenia výrobcu a podľa dohody, obyčajne 2-7 dní ak je tovar skladom na Slovensku alebo podľa vyťaženia dopravy. O termíne bude zákazník informovaný po potvrdení od výrobcu.

Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vykládku tovaru z dopravného prostriedku bez zbytočných prieťahov.

VI.4. Príplatky k cenám za neobjednané alebo objednané služby

a) Za čakanie na vykládku nad 1 hodinu je príplatok 30 € s DPH za každú ďalšiu začatú hodinu, ktoré sa vrámci dňa sčítajú.

b) Príplatok za rozbaľovanie paliet:

ISOVER DOMO, DOMO PLUS, PREMIUM WDF, ORSIK, SUPER-VENT PLUS,CLIMA 034, TF PROFI, NF 333 je 6 € za každú paletu

Suché zmesi WEBER / 2€/vrece. Minimálny odber suchých zmesí je 15vriec. Potery, murovacie malty, jadrové a štukové omietky nerozbaľujeme!

Palety WEBER účtujeme ako tovar ku každému paletovému odberu suchých zmesí a pri odbere ostatných výrobkov WEBER nad 1 ks, vedro, balenie doručované kuriérom. Cena palety WEBER je 13,2€/ks s DPH. Palety späť nevykupujeme! 

c) Pri odbere suchých zmesí v inom ako paletovom množstve, môže predajca účtovať príplatok za mamanipuláciu.

 VI.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na kalkulovanie individuálnej ceny za dopravu, ktorá bude rozpustená do cien materiálu a neúčtovanie dopravy, ak ju vykoná výrobca na vlastné náklady. Prístup na stavenisko musí byť len po spevnenej komunikácii. Inak má dopravca možnosť vyskladniť tovar na najbližšej spevnenej komunikácii.

VI.6. Pri osobnom odbere tovaru vo veľkoskladoch našich dodávateľov je nevyhnutné odobrať celé objednané množstvo, bez možnosti vrátenia tovaru, ktorý zákazníkovi ostane!  

 

VII. Platobné podmienky a fakturácia

VII.1. Tovar dodávame výhradne až po úhrade predfaktúry  a pripísaní sumy na účet predajcu.

 

VII.2. Vysporiadanie vykonanej dodávky kupujúcemu riadnym daňovým dokladom vykoná predávajúci najneskôr do 15 dní, ak má potrebné podklady k fakturácii od dodávateľov.

 

VII.3. Spoločnosť preferuje platbu bankovým prevodom alebo vkladom finančných prostriedkov na účet. firmy.

 

VIII. Obaly

VIII.1. Tovar je podľa druhu balený a uložený aj na paletách, ktoré sú v zmysle zákona č.529/2002 O obaloch, opakovateľne použiteľnými obalmi.

 

VIII.2. Palety účtujeme ako tovar, nasledovne (ceny sú uvádzané s 20% DPH):

Palety WEBER účtujeme ako tovar ku každému paletovému odberu suchých zmesí a pri odbere ostatných výrobkov WEBER nad 1 ks, vedro, balenie doručované kuriérom. Cena palety WEBER je 13,2€/ks s DPH. Palety späť nevykupujeme! 

 

                                                                                           IX. Skladovanie

IX.1. Za skladovanie tovarov po ich prevzatí zodpovedá kupujúci. Uskladnanie zabezpečí podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov.

 

IX.2. V prípade suchých maltových, omietkových a lepiacich zmesí treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajšej teploty neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu skondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.

 

IX.3. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za škody a vady vzniknuté na tovare spôsobené nesprávnym skladovaním a manipuláciou.

 

X. Reklamácie

X.1. Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci tri dodacie listy,  ktoré potvrdí. Prepravca prevezme kópiu pre dopravcu a výrobcu (dodávateľa). Zistené manká, škody alebo iné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu môže predávajúci uznať len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 24 hodín po prevzatí tovaru s doloženým reklamačným záznamom o manku, škode alebo inom nedostatku, spísaného s prepravcom zásielky, kópiou dodacieho listu a údajmi o kupujúcom u predajcu. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie. Kupujúci je povinný si tovar skontrólovať a prevziať iba objednané množstvo. V prípade prevzatia väčšieho množstva tovaru ako bolo objednané je povinný kupujúci tovar do 7 dní vrátiť alebo po dohode umožniť prevzatie naviac dodaného tovaru. Pri prevzatí menšieho množstva ako objednaného  je predávajúci povinný množstvo podľa objednávky doplniť. Ak kupujúci tovar nevráti alebo neumožní prevzatie, predávajúci tovar dofaktúruje a kupujúci je povinný faktúru do 7 dní uhradiť.  

 

X.2. Poškodenie jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.

 

X.3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zlého uskladnenia

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie (spracovanie) bez využitia systémových výrobkov (pozri Poradca weber). Inak koná na vlastné riziko a škody znáša sám.   

- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný alebo inak poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním a pod.

 Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti a živelnej katastrofy.

 

XI. Odstúpenie od zmluvy

XI.1. Kupujúci, ktorý tovar od predávajúceho zakúpi ako súkromná osoba (nepodnikateľ), má právo v súlade so zákonom možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky objednané tovary, alebo ak:

-sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

- sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

XI.2. Kupujúci má právo po prevzatí v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v kamenných stavebninách (obchode), t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Nie je možné použitý tovar vo väčšom rozsahu ako je nevyhnutné na jeho odskúšanie vrátiť, ak predávajúci v jednotlivých prípadoch nerozhodne inak. Zakúpený tovar kupujúci zašle spolu s dokladom o kúpe na vlastné náklady späť na adresu odkiaľ bol tovar doručený, v prípadne osobitného písomného dojednania na adresu predávajúceho. Celé v lehote do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci pri vrátení tovaru zašle tovar nepoškodený vrátane kompletnej dokumentácie, príslušenstva, obalu a dokladu o doprave. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

XI.3. Tieto podmienky platia iba pri  internetovom obchode a nevzťahujú sa na obchod vylúčený z internetového predaja. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu s uvedením termínu vrátenia. Pred vrátením tovaru kupujúci zašle e-mail s oznámením čísla faktúry a dátumu potvrdenia objednávky. Súčasne oznámi číslo účtu, na ktoré chce vrátiť uhradenú čiastku. Tovar je potrebné vrátiť na adresu, ktorú oznámi predávajúci kupujúcemu v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Náklady s prepravou pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa nezhodujú s popisom na stránke predávajúceho, náklady na jeho vrátenie (nie iného) a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj nevyhnutne účelne vynaložené náklady (oficiálne zdokladovateľné a obvyklé nie predražené) v súvislosti s tým znáša predávajúci. Vrátenie tovaru dobierkou neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude odstúpenie od kúpnej zmluvy účinné a tovar nebude prijatý a bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, a to za splnenia následovných podmienok:

- ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa,

- ak spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu  stratí právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a

-došlo k úplnému poskytnutiu služby.

b) predaj tovaru/poskytnutie služby, keď ich cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobeného na mieru alebo či určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (kupujúceho),

d) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Spotrebiteľ (kupujúci), v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z., uhradením predfaktúry k zadanej objednávke vyjadruje výslovný:

- súhlas s poskytnutím služby, ak má jej poskytovanie začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie, pričom spotrebiteľ úplným poskytnutím služby stratí právo na odstúpenie,

 - súhlas s poskytovaním elektronického obsahu, ak má jeho poskytovanie začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie, pričom spotrebiteľ stratí svoje právo na odstúpenie.

a vyhlasuje:

- že bol riadne poučený o strate práva na odstúpenie po poskytnutí služby

- že bol riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania elektronického obchodu

 

 

                                                                                                                XII. Platnosť

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa: 13.09.2019.

 


Súhlasím

Stránka Vašestavebniny.sk používa cookies. (viac info)