Ponuka internetových stavebnín

Overené našimi zákazníkmi

 • Komunikacia
  Rychle dorucenie
  Overený zákazník
 • Komunikácie je top, a velmi dobré ceny
  Overený zákazník
 • Dobrá cena produktu
  Profesionálny prístup, príjemné vystupovanie, dodávka v poriadku, termín zo strany dodávateľa dodržaný.
  Overený zákazník
 • Rýchle dodanie ,bez problémov
  Overený zákazník
 • Rychlosť dodania
  Overený zákazník

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I.Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Predávajúcim : TERRA TRADING, s.r.o., 

IČO:  36 485 977

DIČ:2020020772

IČ DPH: SK2020020772

so sídlom: Hraničná 8/667, 058 01 Poprad

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 14164/P.

kontaktné údaje: 

email : obchod@vasestavebniny.sk

telefón:  0903904048

internetová adresa: www.vasestavebniny.sk

(ďalej len „predávajúci“)

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.vasestavebniny.sk (ďalej je „internetový obchod“).

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.  Iné dojednanie v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške 20% a sú bez dopravy. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

3. V internetovom obchode vašestavebniny.sk sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru v časti DOPRAVA. Informácia o nákladoch spojených dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode,  platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak. Prípadné zľavy budú v predfaktúre premietnuté priamo do jednotkovej ceny a nebudú už vyčíslené na faktúre ako zľava. 

5. Predávajúci neručí za chybne objednaný a chybne prevzatý tovar.

6. Tovar, ktorý sa zákazníkovi zvýšil predávajúci späť neodkupuje.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

a) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,

b) na základe objednávky zaslanej mailovou komunikáciou bez registrácie

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet merných jednotiek tovaru (podľa ponuky na stránke), spôsob platby a doručenia. Má možnosť oboznámiť sa s príplatkami na dodanie tovaru podľa jednotlivých výrobcov alebo skladov dodania.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené prečítať si úplné znenie všeobecných obchodných podmienok,  informácie o doprave, o ochradne osobných údajov. Má možnosť kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo:  POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho a informuje o tom, že ČAKÁME NA ÚHRADU BANKOVÝM PREVODOM ALEBO VKLADOM NA NÁŠ ÚČET. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia je predfaktúra, ktorá už bude obsahovať príplatky na dodanie tovaru, s ktorými sa mal možnosť kupujúci oboznámiť pred potvrdením objednávky v časti "informácia o doprave". 

6. Cena príplatku, služby vykládky a rozbaľovania bude rozpustená % v predfaktúre do ceny materiálu.

7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci následne zašle novú kupujúcemu novú predfaktúru predfaktúru  a informuje o tom, že ČAKÁME NA ÚHRADU BANKOVÝM PREVODOM ALEBO VKLADOM NA NÁŠ ÚČET.

8. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

9. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

10. Kupujúci, uhradením predfaktúry bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ceny objednaného tovaru, vrátane možných expedičných a dopravných nákladov, ktoré sú uvedené v časti cena dopravy, ak nebude v konkrétnom prípade písomne dohodnuté inak (napr. doprava zdarma).

11.  V prípade, že sa kupujúci z dôvodu samostatnej CP dohodne s predávajúcim na iných cenách ako sú na internetovej stránke Vašestavebniny.sk, z dôvodu väčších odberov alebo sa dohodne a odoberie objednaný tovar osobne v sídle firmy, kde dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, nejedná sa o elektronický obchod.

12. Všetky ceny sú platné iba pri objednaní prostredníctvom internetového obchodu a v množstvách podľa možností , ktoré ponúka náš internetový obchod.   

13. Objednávateľ (kupujúci) zabezpečí bezodkladnú úhradu celej sumy, ktorá je uvedená v predfaktúre. Záväzok realizovať dodávku predávajúcemu vzniká v čase pripísania celej sumy za objednaný tovar na účet predávajúceho, firmy TERRA TRADING, s.r.o. Ak nebude pripísaná celá suma do dátumu splatnosti na objednávke, predávajúci nemá povinnosť uskutočniť ani čiastočnú dodávku tovaru a sumu čiastočne uhradenú vráti na účet objednávateľa, ak sa obidve strany nedohodnú písomne inak.

14. Neuhradením predfaktúry v dobe splatnosti bude objednávka zrušená.

15. Objednávateľ (kupujúci) prehlasuje, že si parametre jednotlivých výrobkov preštudoval na stránke internetového obchodu Vasestavebniny.sk, prípadne na stránkach výrobcov, aby sa mohol dostatočne presne a bez omylov rozhodnúť o kúpe vybraného tovaru. 

IV. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanietovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

7. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Zákazník sa zaväzuje nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho vyplnením nepravdivých informácii v dotazníku a vyhodnocovať obchod až po uskutočnení obchodu.

8. Zákaznícky účet a informácie z neho predávajúci nepoužíva na marketingové účely ani na informácie o akciách.

 

V. Miesto plnenia

1. V prípade ucelených dodávok a paletových odberov zabezpečených prepravnými prostriedkami obstaranými predávajúcim, je dohodnuté ako miesto plnenia sklad alebo stavba kupujúceho uvedená v objednávke.

 2. Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily, technika

(vysokozdvižný vozík o nosnosti min.1,5 tony) alebo osoby na vyloženie tovaru . V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné náklady na poškodenom tovare alebo dopravnom prostriedku, na opätovnom doručení tovaru alebo na stojnom.

 3. Pri odbere vlastnou dopravou kupujúceho, môžu byť miestom plnenia sklady výrobcov a dodávateľov viď informácie o doprave.

 

VI. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho  IBAN: SK04 7500 0000 0005 1385 0393 vedený v ČSOB a.s. Poprad

b) vkladom na účet kupujúceho v ČSOB,  IBAN: SK04 7500 0000 0005 1385 0393

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené dodaním tovaru v zmluvnej výške.

Náklady spojené s dodaním tovaru (príplatky na:  dopravu, služby vykládky a rozbaľovania palety) budú rozpustené % v predfaktúre do ceny materiálu.

Ich výšku upravuje samostatná príloha INFORMÁCIA O DOPRAVE. Príplatok na dopravu je možné dohodnúť aj individuálne.

3. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy na základe predfaktúry. Ak v termíne splatnosti nebude predfaktúra uhradená, predávajúci objednávku bude považovať za zrušenú.

4.  V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho na základe predfaktúry.

5. Predávajúci po dodaní tovaru vystaví faktúru - daňový doklad, ktorý odošle kupujúcemu na ním uvedenú adresu do 15 dní.

6. Tovar je kupujúcemu dodaný:

a) na adresu určenú kupujúcim v objednávke

b) osobným odberom v skladoch zmluvných partnerov

7. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

8. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru budú uvedené v predfaktúre  pre kupujúceho (potvrdenie objednávky)  predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

9. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

11. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho alebo poštou.

12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

13. Tovar je dodávaný priamo z výrobných závodov a skladov výrobcov na Slovensku i v zahraničí logistikou výrobcu, prípadne zo spoločnosti TERRA TRADING,s.r.o., kuriérskou službou, dopravou alebo iným prepravcom.

14. Dodacia lehota bude potvrdená podľa možností výrobcov jednotlivých produktov v ponuke internetového obchodu, alebo vzájomne dohodnutá a následne potvrdená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Predávajúci je povinný  objednávku kupujúceho splniť a objednaný tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od pripísania úhrady na účet. V prípade, že predávajúci nevie z objektívnych dôvodov, o čom informuje spotrebiteľa mailom, splniť lehotu 30 dní, spotrebiteľ má možnosť od zmluy odstúpiť po prijatí tejto informácie.  

15. Tovar si môžete kupujúci prevziať aj osobne (vlastná doprava) z výrobných závodov a veľkoskladov našich dodávateľov na Slovensku. Kupujúci je povinný si vopred dohodnúť termín odberu. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a kontakt osoby, ktorá tovar prevezme a miesto odberu, ktoré ponúka predajca v informáciách o doprave. 

16. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu e-mailom, resp. SMS správou presný deň dodávky najneskôr jeden deň pred jej uskutočnením, ak sa s kupujúcim nedohodnú inak.

17. Kupujúci je povinný tovar prevziať v deň, na ktorom sa dohodli s predávajúcim do 1 hodiny od príchodu dopravcu na miesto vykládky.

18. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vykládku tovaru z dopravného prostriedku bez zbytočných prieťahov . Pokiaľ sa tak nestane alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov predĺži nad 1 hodinu, bude predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca. Ak tovar odmietne zložiť bude tovar odobratý späť a bude kupujúcemu vyúčtovaná plná suma, ktorú dofaktúruje dopravca.

19. Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok, ako sú prípady zásahu vyššej moci.

20. Pri doručovaní objednávky kuriérom je doručenie kupujúcemu možné po prvom neúspešnom doručení zopakovať bez sankčného poplatku za opakované doručenie iba 1x. Každé ďalšie doručenie je za poplatok 20€. Pri doručovaní objednávky výrobcom alebo jeho zmluvným partnerom sa po neúspešnom doručení a neprevzatí tovaru účtuje sankčný poplatok 60€, za ďalšie opakované doručenie. 

21. Kupujúci je povinný pri preberaní si tovar skontrolovať a prevziať iba objednané množstvo. V prípade prevzatia väčšieho množstva tovaru ako bolo objednané je povinný kupujúci tovar do 7 dní vrátiť alebo po dohode umožniť prevzatie naviac dodaného tovaru. Pri prevzatí menšieho množstva ako objednaného  je predávajúci povinný množstvo podľa objednávky doplniť. Ak kupujúci tovar nevráti alebo neumožní prevzatie, predávajúci tovar dofaktúruje a kupujúci je povinný faktúru do 7 dní uhradiť.  

VIII. Obaly

1. Tovar je podľa druhu balený a uložený aj na paletách, ktoré sú v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, opakovane použiteľnými obalmi.

2. Predávajúci je oprávnený účtovať za palety, na ktorých dodáva tovar sumu 18 € / ks s DPH. každému paletovému odberu suchých zmesí a pri odbere ostatných výrobkov WEBER nad 1 ks, vedro, balenie doručované kuriérom alebo inou dopravou. Palety kuriér späť nezváža.

3. Kupujúci môže na vlastné náklady palety vrátiť do skladov Weber, ktorý prijíma späť len palety pôvodné a nepoškodené  a to len do konca kalendárneho roka, v ktorom boli palety predané. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom, na ktorom je paleta uvedená. Za amortizáciu paliet si Weber účtuje poplatok vo výške 1,20 €/paleta s DPH. 

4. Predávajúci nevykúpi palety, ktoré budú neočistené, označené náterovými látkami, sprejom  (krížiky, značky...) alebo inak poškodené alebo zničené.

5. Predávajúci, po potvrdení prevzatia paliet v skladoch Weber zodpovedným pracovníkom, vystaví dobropis vo výške

12€ / ks,  ktorý uhradí do 30 dní na účet kupujúceho.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet a ich vrátenie v období od 1.12. do 31.1. príslušných kalendárnych rokov.

IX. Skladovanie

1. Za skladovanie tovarov po ich prevzatí zodpovedá kupujúci. Uskladnenie zabezpečí podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov.

2. V prípade suchých maltových, omietkových a lepiacich zmesí treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajšej teploty neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu kondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.

3. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za škody a vady vzniknuté na tovare spôsobené nesprávnym skladovaním a manipuláciou.

 

X. Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku. 

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento reklamačný poriadok a Obchodné podmienky Predávajúceho pre spotrebiteľov.

3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom alebo dokladom o kúpe.

5. Reklamácie vybavuje Predávajúci v pracovných dňoch a to osobne, telefonicky, alebo písomne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"). Reklamovaný tovar je potrebné doručíť do prevádzky Predávajúceho na adresu Hraničná 8/667 058 01 Poprad, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar určenej osobe).  Spolu s tovarom je potrebné doručiť kópiou platného dokladu o zakúpení, dodací list a vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie. Podobu formulára určí Predávajúci a jeho vzor umiestni na svojej internetovej stránke. Reklamačný formulár je možné stiahnuť TU (kliknutím sa zobrazí reklamačný formulár).

Zákazník má možnosť reklamáciu uplatniť aj mailom.

Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 

a)  doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie

b)  doručenie reklamovaného tovaru,

c) doručenie dokladu o kúpe a dodacieho listu. 

Pokiaľ kupujúci zásielku doručuje poštou, Predávajúci odporúča zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

6. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávaný tovar, alebo u určenej osoby. Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi Predávajúcemu na vybavenie. V prevádzkarni a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

7. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme emailovej správy alebo v inej písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru. Predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona (odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (napr. emailovou správou alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

9. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho kupujúcim nevzniká najmä:

a)  nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu a príslušenstva tovaru, 

b)  uplynutím záručnej doby tovaru,

c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d) používaním tovaru v podmienkach v rozpore s návodom na použitie tovaru,

e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f)  neodborným zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

g) bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.

11. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

12. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

13. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

14. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

15. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Kupujúci v takomto prípade obdrží doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar.

16. Záručné opravy, ak vznikol nárok na uplatnenie záruky, sú bezplatné.

17. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

18. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu týmto spôsobom len ak mu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

19. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

20. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. To isté právo prislúcha kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

21. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby a vady popísané kupujúcim v reklamačnom formulári na uplatnenie reklamácie.

23. Ak Predávajúci vybaví reklamáciu odôvodneným zamietnutím reklamácie, a kupujúci sa domnieva, že chyba tovaru stále jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

24. Výmena tovaru za iný v prípade, že kupujúcemu nevyhovuje veľkosť, tvar, typ a pod., nie je možná.

 

X. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z., § 7 ods.1, aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní od prevzatia tovaru.

2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky objednané tovary, alebo ak sa:

a)  tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť VZOROVÝ FORMULÁR K ODSTÚPENIU OD ZMLUVY poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle spotrebiteľ na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí spotrebiteľovi bezodkladne prijatie formulára.

6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby,  ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu  stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru/poskytnutie služby, keď ich cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (kupujúceho),

d) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

A v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty

9. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak bol urobený vklad na účet predávajúceho,  s tým, že spotrebiteľ musí uviesť číslo účtu, na ktorý peňažné prostriedky predávajúci vráti a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

10. Ak spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

11. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

12. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).

13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

14. Zakúpený tovar spotrebiteľ zašle spolu s dokladom o kúpe späť na adresu odkiaľ bol tovar doručený, v prípadne osobitného písomného dojednania na adresu predávajúceho. 

15. Právnická osoba, ak bol tovar dodaný a prevzatý bez chýb a správnom počte nemôže od zmluvy odstúpiť bez sankcií. Sankcie sú vo výške podľa vyfaktúrovania sankcií jednotlivých dodávateľov.

XI. Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.  V zmysle zákona 391/2015 Z. z., má právo využiť alternatívne riešenie sporu podľa § 11 a podať návrh podľa § 12 príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov: SOI

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia:

Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

https://www.https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

 

XII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, informácie o doprave a informácie o spracúvaní osobných údajov.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 9.5.2023