Ponuka internetových stavebnín

Overené našimi zákazníkmi

 • Cena stavebného materiálu
  Profesionálny prístup
  Dobrá komunikácia
  Rýchle dodanie
  Toto bol môj prvý väčší nákup stavebného materiálu cez internet a bol som veľmi spokojný s prístupom predajcov za internetového obchodu vaše stavebniny.

  Komunikácia prebehla na jedničku rovnako ako dodanie tovaru.
  Veľkou výhodou boli samozrejme aj výhodné ceny za stavebný materiál.

  Kupoval som väčšie množstvo polystyrénu kročajovej izolácie a OSB dosky.

  Jednu vec by som odporučil internetovému obchodu aby pri objednávkach OSB dosiek a možno aj iného materiálu, viac krát prevereril so zákazníkom vykládku, teda či si to vyloží ručne sám alebo s hydraulickou rukou. Aby potom neprišlo k nedorozumeniu.

  Ináč k obchodu vašestavebniny nemám absolútne žiadne výhrady a určite odporúčam.
  Týmto prajem celému kolektívu príjemné a veselé sviatky
  Overený zákazník
 • Dobré ceny, dodanie tovaru priamo od výrobcu
  Overený zákazník
 • osobný kontakt
  Overený zákazník
 • veľmi dobrá komunikácia, milé jednanie , určite odporúčam
  Overený zákazník
 • Profesionálny prístup
  Ústretovosť
  Spoľahlivosť
  Overený zákazník

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky slúžia na zabezpečenie obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim na právnom základe. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia platnými právnymi normami ( Občianskym a Obchodným zákonníkom) a obchodnými podmienkami.

 

Predávajúci: TERRA TRADING, s.r.o., Hraničná 8/667, 058 01 Poprad

IČO: 36 485 977, DIČ 202 002 0772, IČ DPH: SK2020020772

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 14164/P.

 

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba (ďalej len kupujúci)

 

Pri zahájení obchodného vzťahu poskytne kupujúci predávajúcemu svoje kontaktné a osobné údaje. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, vyslovene neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.č.40/1964 Zb., alebo zák. č.. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, ďalej len Občiansky zákonník a Obchodný zákonník.

 

I. Všeobecne

I.1. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky, ktorá má charakter kúpnej zmluvy a sú záväzné aj pre nákupno - predajný proces bez uzatvorenia samostatnej kúpnej zmluvy.

 

I.2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

 

II. Objednávanie tovaru

II.1. Objednávkou tovaru sa rozumie kupujúcim potvrdený a odoslaný zoznam tovaru (tzv.košík) so správnymi a úplnými kontaktnými údajmi v hodnote podľa VI.3 od jedného dodávateľa. Odoslaná objednávka sa zároveň považuje za návrh kúpnej zmluvy. Všetky objednávky sú odosielané prostredníctvom e-mailu. Systém Vás o prijatí objednávky a pridelení čísla bude informovať. Po obdržaní objednávky predávajúci vystaví predfaktúru na celé objednávané množstvo tovaru vrátane paliet (pri paletovom odbere suchého materiálu a výrobkov WEBER), prípadných dopravných nákladov a nákladov na manipuláciu s tovarom a túto odošle objednávateľovi na jeho e-mail. Kúpna zmluva vzniká v momente prijatia platby na účet predávajúceho a je záväzná. Predávajúci neručí za chybne objednaný, chybne prevzatý tovar. Taktiež tovar, ktorý sa zákazníkovi zvýšil predávajúci neodkupuje späť.

 

II.2. Kupujúci uhradením predfaktúry bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ceny objednaného tovaru, vrátane možných expedičných a dopravných nákladov, ktoré sú uvedené v časti cena dopravy, ak nebude v konkrétnom prípade písomne dohodnuté inak (napr. doprava zdarma).

 

II.3.  V prípade, že sa kupujúci z dôvodu samostatnej CP dohodne s predávajúcim na iných cenách ako sú na internetovej stránke Vašestavebniny.sk, z dôvodu väčších odberov alebo sa dohodne a odoberie objednaný tovar osobne v sídle firmy, kde dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, nejedná sa o elektronický obchod.

 

II.4. Všetky ceny sú platné iba pri objednaní prostredníctvom internetového obchodu a v množstvách podľa možností , ktoré ponúka náš internetový obchod viď VI.3.  

 

II.5. Objednávateľ (kupujúci) zabezpečí bezodkladnú úhradu celej sumy, ktorá je uvedená v predfaktúre. Záväzok realizovať dodávku predávajúcemu vzniká v čase pripísania celej sumy za objednaný tovar na účet predávajúceho, firmy TERRA TRADING, s.r.o. Ak nebude pripísaná celá suma do dátumu splatnosti na objednávke, predávajúci nemá povinnosť uskutočniť ani čiastočnú dodávku tovaru a sumu čiastočne uhradenú vráti na účet objednávateľa, ak sa obidve strany nedohodnú písomne inak. Po neuhradení predfaktúry v dobe splatnosti bude objednávka zrušená.

 

II.6. Objednávateľ (kupujúci) vkladá do košíka množstvá podľa ponuky na stránke. Napr. u tepelných izolantov je to vždy na celé balenia (nikdy nie výmery v m2, treba prepočítať na balenia). To isté platí pri výpočte lepidiel, murovacích zmesí, tenkovrstvých omietok a.i.

 

II.7. Objednávateľ (kupujúci) prehlasuje, že si parametre jednotlivých výrobkov preštudoval na stránke internetového obchodu Vasestavebniny.sk, prípadne na stránkach výrobcov, aby sa mohol dostatočne presne a bez omylov rozhodnúť o kúpe vybraného tovaru. 

 

III. Stornovanie a upravovanie objednávky

III.1. Kupujúci má právo stornovať a upraviť objednávku (vytvorením a zaslaním nového košíka) bez udania dôvodu kedykoľvek, pred jej záväzným potvrdením, tj. do doby zaplatenia predfaktúry pripísaním sumy na účet predajcu. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním až do výšky 50% .

 

III.2. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo dôjde ku zvýšeniu ceny za tovar na strane výrobcu alebo dodávateľa predávajúceho. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť na jeho účet v termíne najneskôr však do 7 dní.

 

IV. Realizácia dodávok

IV.1. Tovar po uhradení predfaktúry na účet predajcu je dodávaný priamo z výrobných závodov a skladov výrobcov na Slovensku i v zahraničí logistikou výrobcu, prípadne zo spoločnosti TERRA TRADING,s.r.o., kuriérskou službou, dopravou alebo iným prepravcom.

 

IV.2. Dodacia lehota bude potvrdená podľa možností výrobcov jednotlivých produktov v ponuke internetového obchodu, alebo vzájomne dohodnutá a následne potvrdená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Dodacia lehota tovaru je zvyčajne 3-7 pracovných dní po pripísaní úhrady na účet. Tovar s predĺženou dodacou lehotou (dovoz zo zahraničia) alebo predĺžené dodávky spôsobené výrobou, Vám po objednaní oznámime mailom. Termín doručenia včas oznámime mailom. Informácie o dodaní výrobkov FAKRO na stránke sú orientačné. Čas vykládky je orientačný bude upresnený vodičom cca hodinu pred doručením.

 

IV.3. Tovar si môžete prevziať aj osobne (vlastná doprava) z výrobných závodov a veľkoskladov výrobcov na Slovensku. Kupujúci je povinný si vopred dohodnúť termín odberu. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá tovar osobne prevezme a miesto odberu, ktoré ponúka predajca. Je nevyhnutné odobrať celé objednané množstvo! Nie je možné vrátiť tovar, ktorý zákazníkovi ostal ako zbytočný, keďže si nesprávne vypočítal výmeru.

 

IV.4. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu e-mailom, resp. SMS správou presný deň dodávky najneskôr jeden deň pred jej uskutočnením, ak sa s kupujúcim nedohodnú inak.

 

IV.5. Kupujúci je povinný tovar prevziať v deň, na ktorom sa dohodli s predávajúcim do 1 hodiny od príchodu dopravcu na miesto vykládky.

IV.6. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vykládku tovaru z dopravného prostriedku bez zbytočných prieťahov . Pokiaľ sa tak nestane alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov predĺži nad 1 hodinu, bude predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca.

 

IV.7. Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok , ako sú prípady zásahu vyššej moci.

 

IV.8. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby – prepravcu, zabezpečí kupujúci, v prípade akejkoľvek vady na tovare, reklamačný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi, s osobnými údajmi vodiča, ktorý tovar priviezol, jeho vyjadrením k zápisu a podpisom. Tento zápis a kópiu dodacieho listu v jednom vyhotovení bezodkladne doručí kupujúci do firmy TERRA TRADING, s.r.o., alebo obchodnému partnerovi, od ktorého tovar prevzal, o čom informuje predávajúceho písomne.

IV.9. Pri doručovaní objednávky kuriérom je doručenie kupujúcemu možné po prvom neúspešnom doručení zopakovať bez sankčného poplatku za opakované doručenie iba 1x. Každé ďalšie doručenie je za poplatok 20€. Pri doručovaní objednávky výrobcom alebo jeho zmluvným partnerom sa po neúspešnom doručení a neprevzatí tovaru účtuje sankčný poplatok 60€, za ďalšie opakované doručenie. 

 

V. Miesto plnenia

V.1. V prípade ucelených dodávok a paletových odberov zabezpečených prepravnými prostriedkami obstaranými predávajúcim, je dohodnuté ako miesto plnenia sklad alebo stavba kupujúceho uvedená v objednávke.

 

V.2. Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily, technika ( vysokozdvižný vozík o nosnosti min.1,5 tony) alebo osoby na vyloženie tovaru . V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné náklady na poškodenom tovare alebo dopravnom prostriedku, na opätovnom doručení tovaru alebo na stojnom.

 

V.3. Pri odbere vlastnou dopravou kupujúceho, môžu byť miestom plnenia sklady výrobcov a dodávateľov v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Ružomberku, Prešove a v  Podolínci (viď tabuľku nižšie).

VI. Cena

VI.1. Cena tovarov na internetovej stránke firmy je pre kupujúceho stanovená bez dopravy s 20% DPH.

 

VI.2. Všetky ceny sú platné iba pri objednaní prostredníctvom internetového obchodu a v množstvách podľa možností, ktoré ponúka internetový obchod v objeme objednávky podľa VI.3.

VI.3. Limit objednávky pre dopravu zdarma a príplatky za podlimitný odber:  

DOPRAVA (PODĽA VÝROBCOV) 

OBJEDNÁVANIE TOVARU PODĽA VÝROBCOV

MINIMÁLNA OBJEDNÁVKA

LIMIT OBJEDNÁVKY PRE DOPRAVU ZDARMA

PODLIMITNÁ 

OBJEDNÁVKA S NAŠOU DOPRAVOU:

PRÍPLATOK

OSOBNÝ ODBER 

SKLAD

SG WEBER tovar expedujeme na nevratnej palete Weber:13,2€

Výrobky (aj ich kombinácie):

sortiment WEBER+VERTEX R117

 • 200€
  • od 200€ 

  (omietky weberpas, nátery weberton) a kombinácie s nimi, webersys, Prevent-am, Rex-am, antigraffiti, webertec imper F, webertec 930, 933

  • od 1500€ (suché zmesi, pri cenách osobný odber)

Platí iba pre menšie ako paletové odbery suchých zmesí, 

Vývoz z BA, BB, KE: 

 • 30€/do 50km
 • 54€/51-100km

ostatné dohodou

WEBER:

Bratislava
B.Bystrica
Košice

SG ISOVER

výrobky (aj ich kombinácie)

ISOVER (EPS, MW, VARIO) 

STYRODUR 
PUREN
REWAFOL

VERTEX R117

os.odber:

 • 200€
naša doprava:
 • 500€

Isover VARIO:

od 200€

 • od 1200 €
 • 500€-750€/60€
 • 751€-1199€/25€
 • sólo VARIO/30€

pre polystyrény platí min.objednávka: 10m3

ISOVER:

Prešov (nie EPS)

Ružomberok

(nie EPS)

Trnava (8-12h)

Min.objednávka: XPS: 6 bal

EPS:20 bal

POLYFORM 

Vývoz z Podolínca výrobky (aj ich kombinácie):

EPS POLYFORM 

XPS RAVATHERM

PAROC 

EPS+XPS:

 • 8m3

kraj PO,KE,BB,ZA (EPS, XPS):

 • od 22m3/zdarma

PAROC:

 • od 5pal/zdarma

kraj TN,NR,TT,BA

 • od 35m3/zdarma

EPS, XPS,SD, PERIMETER

do 120km: 

 • 8-10m3/30€
 • 11-21m3/42€

PAROC do 100km:

 • 2-4pal/60€

kraj TN, NR, TT, BA:

 • od 25-35m3/60€

POLYFORM

Podolínec

min.objednávka: XPS+EPS 20bal

Výrobky (aj ich kombinácie):

STROTEX - fólie, membrány, pásky, Ekofol IZ 200,

ILLBRUCK, WKRET-MET (LMX, LTX, LFM, LFN)

 • 120€
 • od 250€
 • 120-249€/10€
Žilina

CYKLON  (stavebná chémia)

 • 100€
 • 6€
Lehnice

EJOT

 • 200€
 • od 200€

SKLAD EJOT

Košice

LIKOV

výrobky (aj ich kombinácie):

hmoždinky (WKRET-MET, BRAVOLL), profily,Vertex, Lifitex, Linop,Ligeo,LifolTec, DIFFLEX Thermo Fassade,SUNFLEX, Mirelon

 • 200€
 • od 450€
 • 200-449€/25€
iba kuriér

JAF HOLZ,

výrobky  (aj ich kombinácie):

dosky OSB, CETRIS, FERMACELL, DTD, MDF, Terasové dosky aj WPC, Laminátové, vinylové a drevené plávajúce podlahy EUROWOOD a TILO, Drevený obklad, Purenit, hranoly: KVH, BSH, DUO/TRIO, STEICO, Rezivo

 • 300€

 • od 300€/40€

Poznámka:

hranoly dl.7-13,5m: 

 • 120€ 
(hranoly je možné narezať na mieru 3€/rez)

JAF HOLZ:

Ličartovce

Špačince

Žilina

Sielnica

FAKRO

výrobky (aj ich kombinácie):

celý sortiment FAKRO (doplnky iba s príslušným výrobkom)

 • 200€
 • 18€
Bardejov

Cena príplatku, služby vykládky a rozbaľovania bude rozpustená % v predfaktúre. 

Termíny vývozov budú podľa potvrdenia výrobcu a podľa dohody, obyčajne 2-7 dní ak je tovar skladom na Slovensku alebo podľa vyťaženia dopravy. O termíne bude zákazník informovaný po potvrdení od výrobcu.

Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vykládku tovaru z dopravného prostriedku bez zbytočných prieťahov.

Ostatné upresnenia :
Čakanie na vykládku za každú hodinu 30€

Upresnenie podľa výrobcov:

SAINT-GOBAIN divízia ISOVER

Doprava

Doprava je vykonávaná a organizovaná výrobcom podľa vyťaženia. Nižšie sú uvedené rozvozné dni pre jednotlivé oblasti na Slovensku. Pri kamiónovom odbere je tovar vyvážaný priamo z výrobných závodov. Vykládku si zabezpečí vždy kupujúci na vlastné náklady a to tak, aby nedošlo k nadmernému zdržiavaniu dopravcu. Ceny dopravy sú uvedené v tabuľke.

Osobný odber je pri menších objednávkach možný po úhrade predfaktúry v skladoch Prešov (nie EPS), Ružomberok (nie EPS) a v Trnave, podľa podmienok výrobcu.    

Vlastný odber:
Vlastný odber zo skladu v RK a PO zdarma
Vlastný odber zo skladu v TT v čase od 8:00 do 12:00 zdarma
Vlastný odber zo skladu v TT v pracovnom čase mimo hore definovaných hodín 25 €/odber

Príplatok

Ak je objednávka pod paletové množstvo u týchto produktov je účtovaný príplatok za rozbaľovanie vo výške 6€:

ISOVER DOMO PLUS, UNIROL PLUS, PREMIUM WDF, ORSIK, SUPER-VENT PLUS.

SAINT-GOBAIN divízia WEBER

Doprava je vykonávaná a organizovaná výrobcom podľa vyťaženia a kuriérskou službou. Tovar zo skladov Weber na Slovensku (BA, BB, KE) je dodávaný priebežne do 3-7 pracovných dní od úhrady. V prípade nutnosti dovozu zo zahraničných výrobných závodov sa doba môže predĺžiť podľa možností výrobcu. Všetky tenkovrstvé  pastovité omietky sólo aj v kombinácii s ostatnými výrobkami Weber, podkladné nátery, nátery, lepidlá sú vyvážané zdarma na palete Weber. Suché zmesi sú vyvážané za poplatky uvedené v tabuľke podľa hmotnosti objednaného tovaru. Vykládka je možná hydraulickým čelom (HČ) v cene 2€ a hydraulickou rukou v cene 10€, keďže je tovar doručovaný na nevratnej palete Weber, účtujeme ich ako tovar ku každému odberu suchých zmesí a pri odbere ostatných výrobkov WEBER nad 1 ks ( vedro, balenie) doručované kuriérom.  Cena palety WEBER je 13,2€/ks s DPH. Palety späť nevykupujeme!  

Môžete využiť aj osobný odber po úhrade predfaktúry v skladoch Bratislava, Banská Bystrica a Košice. 

POLYFORM

Doprava je vykonávaná  a organizovaná výrobcom podľa vyťaženia. Vývoz do 100km z Podolínca pri objednávke od 8-20 m3 (EPS, soklová doska, XPS RAVATHERM 300WB) sa realizuje do 3 pracovných dní od úhrady. Nad 21m3 podľa potvrdenia termínu výrobcom. Tovar RAVATHERM XPS 300 SL, 500 SL a 700 SL je iba na objednávku a od objednania sa dodacia doba orientačne pohybuje od 1 do 3 týždňov. 

Pri objednávkach môžete využiť aj osobný odber po úhrade predfaktúry od objednávky 20 bal.

Minerálnu izoláciu PAROC našou dopravou podľa veľkosti objednávky zabezpečíme priamo z výrobných závodov alebo zo skladu POLYFORM. Môžete tovar aj kombinovať ( EPS, XPS RAVATHERM, soklovú dosku) cena dopravy platí podľa prevládajúceho tovaru.

JAF HOLZ

Doprava je vykonávaná  a organizovaná firmou JAF HOLZ podľa vyťaženia zo skladov podľa príslušnosti k regiónu, kde sa stavba nachádza.

Možný je aj osobný odber, po úhrade predfaktúry v sklade Špačince, Sielnica, Žilina, Ličartovce.

Môžete využiť aj služby nárezového centra pri úprave výrobkov. Ceny podľa objednávky individuálne. Pri skracovaní hranolov KVH, DUO/TRIO a BSH príplatok za rez: 3€. Pri dĺžkach konštrukčných hranolov KVH, DUO/TRIO a BS nad 7m do 13,5m sú vyvážané na to určenými vozidlami, preto je cena vyššia ako pre bežné vývozy.

LIKOV

Výrobky sú expedované firmou LIKOV kuriérom, doručenie tovaru, ktorý je skladom Vám budú doručené od 1 do 3 dní. Výrobky, ktoré momentálne skladom nebudú, tak podľa možností výrobcu. 

EJOT

Výrobky sú expedované kuriérom, možný je aj osobný odber po úhrade predfaktúry v Košiciach (viď tabuľka vyššie).

CYKLON

Výrobky expedujeme kuriérom, možný je aj osobný odber po úhrade predfaktúry v Lehniciach (viď tabuľka vyššie).

FAKRO  

Doprava je vykonávaná a organizovaná výhradným dovozcom pre Slovensko v paušálnej cene za celú dopravu vo výške 18€. Možný je osobný odber v Bardejove.

Ostatné výrobky

STROTEX (parozábrany, membrány), pásky, Izolačné fólie Ekofol IZ, ILLBRUCK, WKRET-MET (LMX, LTX, LFM, LFN)

(môžete vyskladať aj ich kombinácie) expedujeme kuriérom od 1-3 dní. Prípadný osobný odber je možný po zaplatení predfaktúry v sklade v Žiline.

 VI.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na kalkulovanie individuálnej ceny za dopravu, ktorá bude rozpustená do cien materiálu a neúčtovanie dopravy, ak ju vykoná výrobca na vlastné náklady. Prístup na stavenisko musí byť len po spevnenej komunikácii. Inak má dopravca možnosť vyskladniť tovar na najbližšej spevnenej komunikácii.

VI.6. Pri osobnom odbere tovaru vo veľkoskladoch našich dodávateľov je nevyhnutné odobrať celé objednané množstvo, bez možnosti vrátenia tovaru, ktorý zákazníkovi ostane!  

 

VII. Platobné podmienky a fakturácia

VII.1. Tovar dodávame výhradne až po úhrade predfaktúry  a pripísaní sumy na účet predajcu.

 

VII.2. Vysporiadanie vykonanej dodávky kupujúcemu riadnym daňovým dokladom vykoná predávajúci najneskôr do 15 dní, ak má potrebné podklady k fakturácii od dodávateľov.

 

VII.3. Spoločnosť preferuje platbu bankovým prevodom alebo vkladom finančných prostriedkov na účet. firmy.

 

VIII. Obaly

VIII.1. Tovar je podľa druhu balený a uložený aj na paletách, ktoré sú v zmysle zákona č.529/2002 O obaloch, opakovateľne použiteľnými obalmi.

 

VIII.2. Palety účtujeme ako tovar, nasledovne (ceny sú uvádzané s 20% DPH):

Palety WEBER účtujeme ako tovar ku každému paletovému odberu suchých zmesí a pri odbere ostatných výrobkov WEBER nad 1 ks, vedro, balenie doručované kuriérom. Cena palety WEBER je 13,2€/ks s DPH. Palety späť nevykupujeme! 

 

                                                                                           IX. Skladovanie

IX.1. Za skladovanie tovarov po ich prevzatí zodpovedá kupujúci. Uskladnenie zabezpečí podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov.

 

IX.2. V prípade suchých maltových, omietkových a lepiacich zmesí treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajšej teploty neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu kondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.

 

IX.3. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za škody a vady vzniknuté na tovare spôsobené nesprávnym skladovaním a manipuláciou.

 

X. Reklamácie

X.1. Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci tri dodacie listy,  ktoré potvrdí. Prepravca prevezme kópiu pre dopravcu a výrobcu (dodávateľa). Zistené manká, škody alebo iné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu môže predávajúci uznať len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 24 hodín po prevzatí tovaru s doloženým reklamačným záznamom o manku, škode alebo inom nedostatku, spísaného s prepravcom zásielky, kópiou dodacieho listu a údajmi o kupujúcom u predajcu. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie. Kupujúci je povinný si tovar skontrolovať a prevziať iba objednané množstvo. V prípade prevzatia väčšieho množstva tovaru ako bolo objednané je povinný kupujúci tovar do 7 dní vrátiť alebo po dohode umožniť prevzatie naviac dodaného tovaru. Pri prevzatí menšieho množstva ako objednaného  je predávajúci povinný množstvo podľa objednávky doplniť. Ak kupujúci tovar nevráti alebo neumožní prevzatie, predávajúci tovar dofaktúruje a kupujúci je povinný faktúru do 7 dní uhradiť.  

 

X.2. Poškodenie jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.

 

X.3. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zlého uskladnenia

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie (spracovanie) bez využitia systémových výrobkov (pozri Poradca weber). Inak koná na vlastné riziko a škody znáša sám.   

- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný alebo inak poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním a pod.

 Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti a živelnej katastrofy.

 

XI. Odstúpenie od zmluvy

XI.1. Kupujúci, ktorý tovar od predávajúceho zakúpi ako súkromná osoba (nepodnikateľ), má právo v súlade so zákonom možnosť aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky objednané tovary, alebo ak:

- sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

- sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

XI.2. Kupujúci má právo po prevzatí v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v kamenných stavebninách (obchode), t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Nie je možné použitý tovar vo väčšom rozsahu ako je nevyhnutné na jeho odskúšanie vrátiť, ak predávajúci v jednotlivých prípadoch nerozhodne inak. Zakúpený tovar kupujúci zašle spolu s dokladom o kúpe na vlastné náklady späť na adresu odkiaľ bol tovar doručený, v prípadne osobitného písomného dojednania na adresu predávajúceho. Celé v lehote do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci pri vrátení tovaru zašle tovar nepoškodený vrátane kompletnej dokumentácie, príslušenstva, obalu a dokladu o doprave. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

XI.3. Tieto podmienky platia iba pri  internetovom obchode a nevzťahujú sa na obchod vylúčený z internetového predaja. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu s uvedením termínu vrátenia. Pred vrátením tovaru kupujúci zašle e-mail s oznámením čísla faktúry a dátumu potvrdenia objednávky. Súčasne oznámi číslo účtu, na ktoré chce vrátiť uhradenú čiastku. Tovar je potrebné vrátiť na adresu, ktorú oznámi predávajúci kupujúcemu v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Náklady s prepravou pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré kupujúci prejavil záujem a ktoré sa nezhodujú s popisom na stránke predávajúceho, náklady na jeho vrátenie (nie iného) a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj nevyhnutne účelne vynaložené náklady (oficiálne zdokladovateľné a obvyklé nie predražené) v súvislosti s tým znáša predávajúci. Vrátenie tovaru dobierkou neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude odstúpenie od kúpnej zmluvy účinné a tovar nebude prijatý a bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, a to za splnenia nasledovných podmienok:

- ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa,

- ak spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu  stratí právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a

-došlo k úplnému poskytnutiu služby.

b) predaj tovaru/poskytnutie služby, keď ich cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobeného na mieru alebo či určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (kupujúceho),

d) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Spotrebiteľ (kupujúci), v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z., uhradením predfaktúry k zadanej objednávke vyjadruje výslovný:

- súhlas s poskytnutím služby, ak má jej poskytovanie začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie, pričom spotrebiteľ úplným poskytnutím služby stratí právo na odstúpenie,

 - súhlas s poskytovaním elektronického obsahu, ak má jeho poskytovanie začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie, pričom spotrebiteľ stratí svoje právo na odstúpenie.

a vyhlasuje:

- že bol riadne poučený o strate práva na odstúpenie po poskytnutí služby

- že bol riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania elektronického obchodu

 

 

                                                                                                                XII. Platnosť

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa: 11.01.2021.

 


Súhlasím

Stránka Vašestavebniny.sk používa cookies. (viac info)