Ponuka internetových stavebnín

Overené našimi zákazníkmi

 • Cena tovaru
  Rýchlosť
  Komunikácia (mailom aj telefonicky)
  Nedodržanie času dodania
  Obchod určite odporúčam. Problém nastal v tom, že som bol po dohode pripravený na prebratie tovaru o 7:30 a... nič. Po prepojení na šoféra (veľmi milý) sa to vyjasnilo, reálne doručenie bolo napokon 10:30. Zbytočne som vstával o šiestej ráno (nebývam na stavbe, musím tam jazdiť a teda bol som tam dvakrát)
  Overený zákazník
 • Dobrá komunikácia, rýchle dodanie,
  Overený zákazník
 • rýchle doručenie, tovar v poriadku
  Overený zákazník
 • Aj napriek mojej nie práve štandardnej objednavke, sa podarilo dobrou komunikáciou nájsť vyhovujúce riešenie mojho súrneho problému.
  Overený zákazník
 • nedodržujú termíny,ani objem,po týždni ani vyúčtovací daňový doklad ani peniaze naspäť, fakt celé zle,,
  Overený zákazník

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky slúžia na zabezpečenie obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim na právnom základe. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia platnými právnymi normami ( Občianskym a Obchodným zákonníkom) a obchodnými podmienkami.

 

Predávajúci: TERRA TRADING, s.r.o., Hraničná 8/667, 058 01 Poprad

IČO: 36 485 977, DIČ 2020020772, IČ DPH: SK2020020772

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 14164/P.

Adresa elektronickej pošty: obchod@vasestavebniny.sk

Kontakt: 0903904048

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

 

Kupujúci: fyzická osoba - spotrebiteľ (v zmysle  § 2 zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ) alebo podnikateľ (podľa § 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.)

 

Pri zahájení obchodného vzťahu poskytne kupujúci predávajúcemu svoje kontaktné a osobné údaje. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, vyslovene neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.č.40/1964 Zb., alebo zák. č.. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, ďalej len Občiansky zákonník a Obchodný zákonník.

 

I. Všeobecne

I.1. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky, ktorá má charakter kúpnej zmluvy a sú záväzné aj pre nákupno - predajný proces bez uzatvorenia samostatnej kúpnej zmluvy.

 

I.2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

I.3. Obchodné podmienky, články platné kupujúceho, pre fyzické osoby (ďalej spotrebiteľ) a právnické osoby spoločne, bude kupujúci ďalej uvádzaný ako kupujúci.

Ak bude platnosť článkov iba pre fyzickú osobu - spotrebiteľa, bude kupujúci uvádzaný ako spotrebiteľ. Ak bude platnosť článkov iba pre podnikateľa. kupujúci bude uvádzaný ako podnikateľ.

 

II. Objednávanie tovaru

II.1. Objednávkou tovaru sa rozumie kupujúcim potvrdený a odoslaný zoznam tovaru (tzv.košík) so správnymi a úplnými kontaktnými údajmi v hodnote podľa VI.3 od jedného dodávateľa. Odoslaná objednávka sa zároveň považuje za návrh kúpnej zmluvy. Všetky objednávky sú odosielané prostredníctvom e-mailu. Systém Vás o prijatí objednávky a pridelení čísla bude informovať. Po obdržaní objednávky predávajúci vystaví predfaktúru na celé objednávané množstvo tovaru vrátane paliet (pri paletovom odbere suchého materiálu a výrobkov WEBER), prípadných dopravných nákladov a nákladov na manipuláciu s tovarom a túto odošle objednávateľovi na jeho e-mail. Kúpna zmluva vzniká v momente prijatia platby na účet predávajúceho a je záväzná. Predávajúci neručí za chybne objednaný, chybne prevzatý tovar. Taktiež tovar, ktorý sa zákazníkovi zvýšil predávajúci neodkupuje späť.

 

II.2. Kupujúci, uhradením predfaktúry bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ceny objednaného tovaru, vrátane možných expedičných a dopravných nákladov, ktoré sú uvedené v časti cena dopravy, ak nebude v konkrétnom prípade písomne dohodnuté inak (napr. doprava zdarma).

 

II.3.  V prípade, že sa kupujúci z dôvodu samostatnej CP dohodne s predávajúcim na iných cenách ako sú na internetovej stránke Vašestavebniny.sk, z dôvodu väčších odberov alebo sa dohodne a odoberie objednaný tovar osobne v sídle firmy, kde dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, nejedná sa o elektronický obchod.

 

II.4. Všetky ceny sú platné iba pri objednaní prostredníctvom internetového obchodu a v množstvách podľa možností , ktoré ponúka náš internetový obchod viď VI.3.  

 

II.5. Objednávateľ (kupujúci) zabezpečí bezodkladnú úhradu celej sumy, ktorá je uvedená v predfaktúre. Záväzok realizovať dodávku predávajúcemu vzniká v čase pripísania celej sumy za objednaný tovar na účet predávajúceho, firmy TERRA TRADING, s.r.o. Ak nebude pripísaná celá suma do dátumu splatnosti na objednávke, predávajúci nemá povinnosť uskutočniť ani čiastočnú dodávku tovaru a sumu čiastočne uhradenú vráti na účet objednávateľa, ak sa obidve strany nedohodnú písomne inak. Po neuhradení predfaktúry v dobe splatnosti bude objednávka zrušená.

 

II.6. Objednávateľ (kupujúci) vkladá do košíka množstvá podľa ponuky na stránke. Napr. u tepelných izolantov je to vždy na celé balenia (nikdy nie výmery v m2, treba prepočítať na balenia). To isté platí pri výpočte lepidiel, murovacích zmesí, tenkovrstvých omietok a.i.

 

II.7. Objednávateľ (kupujúci) prehlasuje, že si parametre jednotlivých výrobkov preštudoval na stránke internetového obchodu Vasestavebniny.sk, prípadne na stránkach výrobcov, aby sa mohol dostatočne presne a bez omylov rozhodnúť o kúpe vybraného tovaru. 

 

III. Stornovavanie a upravovanie objednávky

III.1. Podnikateľ má právo stornovať a upraviť objednávku (vytvorením a zaslaním nového košíka) bez udania dôvodu kedykoľvek, pred jej záväzným potvrdením, tj. do doby zaplatenia predfaktúry pripísaním sumy na účet predajcu. V prípade stornovania potvrdenej a zaplatenej objednávky je podnikateľ povinný hradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto objednaním až do výšky 50%.

 

III.2. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku podnikateľa v prípade, že sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo došlo k zvýšeniu cien za tovar na strane výrobcu alebo dodávateľa predávajúceho. V takom prípade bude predávajúci kontaktovať podnikateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že sa predávajúci s podnikateľom nedohodnú a podnikateľ už zaplatil predfaktúru, bude táto čiastka vrátená späť na jeho účet v termíne najneskôr do 7 dní od zistenia skutočnosti. 

                                                                                                          

III.3. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku spotrebiteľa v prípade, že sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo došlo k podstatnému zvýšeniu cien za tovar na strane výrobcu alebo dodávateľa predávajúceho o čom bude spotrebiteľa informovať mailom.  V prípade, že sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodnú na riešení, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia. Predávajúci je po odstúpení od zmluvy povinný, v prípade zaplatenia predfaktúry spotrebiteľom, do 7 dni vrátiť túto čiastka späť na jeho účet od zistenia skutočnosti v plnej výške. 

 

IV. Realizácia dodávok

IV.1. Tovar po uhradení predfaktúry na účet predajcu je dodávaný priamo z výrobných závodov a skladov výrobcov na Slovensku i v zahraničí logistikou výrobcu, prípadne zo spoločnosti TERRA TRADING,s.r.o., kuriérskou službou, dopravou alebo iným prepravcom.

 

IV.2. Dodacia lehota bude potvrdená podľa možností výrobcov jednotlivých produktov v ponuke internetového obchodu, alebo vzájomne dohodnutá a následne potvrdená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Predávajúci je povinný  objednávku kupujúceho splniť a objednaný tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od pripísaní úhrady na účet. Kupujúci túto  dodaciu lehotu akceptuje bez výhrad. Dodacia lehota tovaru je však zvyčajne 3-7 pracovných dní po pripísaní úhrady na účet. Tovar s predĺženou dodacou lehotou (dovoz zo zahraničia) alebo predĺžené dodávky spôsobené výrobou, Vám po objednaní oznámime mailom. Termín doručenia oznámime mailom. 

 

IV.3. Tovar si môžete prevziať aj osobne (vlastná doprava) z výrobných závodov a veľkoskladov výrobcov na Slovensku. Kupujúci je povinný si vopred dohodnúť termín odberu. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá tovar osobne prevezme a miesto odberu, ktoré ponúka predajca. Je nevyhnutné odobrať celé objednané množstvo! Nie je možné vrátiť tovar, ktorý zákazníkovi ostal ako zbytočný, keďže si nesprávne vypočítal výmeru.

 

IV.4. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu e-mailom, resp. SMS správou presný deň dodávky najneskôr jeden deň pred jej uskutočnením, ak sa s kupujúcim nedohodnú inak.

 

IV.5. Kupujúci je povinný tovar prevziať v deň, na ktorom sa dohodli s predávajúcim do 1 hodiny od príchodu dopravcu na miesto vykládky.

IV.6. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vykládku tovaru z dopravného prostriedku bez zbytočných prieťahov . Pokiaľ sa tak nestane alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov predĺži nad 1 hodinu, bude predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca.

 

IV.7. Dohodnuté lehoty platia s výnimkou nepredvídaných prekážok, ako sú prípady zásahu vyššej moci.

 

IV.8. Kupujúci má povinnosť pri preberaní tovaru skontrólovať kompletnosť dodávky podľa dodacieho listu, ako aj jeho obal a podpísať prevzatie. Ak kupujúci zistí pri preberaní  nesúlad s dodacím listom, je povinný to v dodacom liste uviesť a opäť podpísať. Ak kupujúci zistí poškodenie tovaru pri jeho prevzatí je povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru alebo zásielky, škodový zápis. Dopravca svojim podpisom potvrdí stav poškodenia. Na základe tohto škodového zápisu predávajúci zabezpečí výmenu poškodeného tovaru za nový. 

IV.9. Pri doručovaní objednávky kuriérom je doručenie kupujúcemu možné po prvom neúspešnom doručení zopakovať bez sankčného poplatku za opakované doručenie iba 1x. Každé ďalšie doručenie je za poplatok 20€. Pri doručovaní objednávky výrobcom alebo jeho zmluvným partnerom sa po neúspešnom doručení a neprevzatí tovaru účtuje sankčný poplatok 60€, za ďalšie opakované doručenie. 

IV.10. Kupujúci je povinný pri preberaní si tovar skontrolovať a prevziať iba objednané množstvo. V prípade prevzatia väčšieho množstva tovaru ako bolo objednané je povinný kupujúci tovar do 7 dní vrátiť alebo po dohode umožniť prevzatie naviac dodaného tovaru. Pri prevzatí menšieho množstva ako objednaného  je predávajúci povinný množstvo podľa objednávky doplniť. Ak kupujúci tovar nevráti alebo neumožní prevzatie, predávajúci tovar dofaktúruje a kupujúci je povinný faktúru do 7 dní uhradiť.  

 

V. Miesto plnenia

V.1. V prípade ucelených dodávok a paletových odberov zabezpečených prepravnými prostriedkami obstaranými predávajúcim, je dohodnuté ako miesto plnenia sklad alebo stavba kupujúceho uvedená v objednávke.

 

V.2. Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily, technika ( vysokozdvižný vozík o nosnosti min.1,5 tony) alebo osoby na vyloženie tovaru . V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí dodatočné náklady na poškodenom tovare alebo dopravnom prostriedku, na opätovnom doručení tovaru alebo na stojnom.

 

V.3. Pri odbere vlastnou dopravou kupujúceho, môžu byť miestom plnenia sklady výrobcov a dodávateľov v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Ružomberku, Prešove a v  Podolínci (viď tabuľku nižšie).

 

VI. Cena

VI.1. Cena tovarov na internetovej stránke firmy je pre kupujúceho stanovená bez dopravy s 20% DPH.

 

VI.2. Všetky ceny sú platné iba pri objednaní prostredníctvom internetového obchodu a v množstvách podľa možností, ktoré ponúka internetový obchod v objeme objednávky podľa VI.3.

VI.3. Limit objednávky pre dopravu zdarmapríplatky za podlimitný odber:  

DOPRAVA (PODĽA VÝROBCOV) 

OBJEDNÁVANIE TOVARU PODĽA VÝROBCOV

MINIMÁLNA OBJEDNÁVKA

LIMIT OBJEDNÁVKY

PRE DOPRAVU

ZDARMA

PODLIMITNÁ 

OBJEDNÁVKA S NAŠOU DOPRAVOU:

PRÍPLATOK

OSOBNÝ ODBER 

SKLAD

SG WEBER 

paleta Weber: 13,2€

 • 200€

 • 200€
viď nižšie pre WEBER

viď nižšie pre WEBER

WEBER:

Bratislava
B.Bystrica
Košice

SG ISOVER

výrobky (aj ich kombinácie)

ISOVER (EPS, MW, VARIO) 

XPS STYRODUR 
PUREN
REWAFOL

VERTEX R117

os.odber:

 • 200€

naša doprava: 

 • 500€
 • 1200€
 • 500€-750€/60€
 • 751€-1199€/25€
 • sólo VARIO/30€

min.objednávka EPS:  10m3

UPOZORNENIE:

os.odber v skladoch Isover do odvolania nie je možný!!!

POLYFORM 

EPS POLYFORM 

XPS RAVATHERM

EPS+XPS:

 • 8m3

EPS,XPS kraje:

PO,KE,BB,ZA

 • 21m3

TN,NR,TT,BA

 • 35m3

Množstvá pod 21m3 sa momentálne nevyvážajú do odvolania.

POLYFORM

Podolínec

min.objednávka: XPS+EPS 20bal

PAROC

14 pal/kamión

(možnosť 2 vykládok do 100km od seba)

 • dohodou

STROTEX - fólie, membrány, pásky, Ekofol IZ 200, ILLBRUCK,

WKRET-MET (LMX, LTX, LFM, LFN)

 • 120€
 • 250€
 • 120-249€/10€
kuriér

CYKLON  (stavebná chémia)

 • 100€
 • 10€
Lehnice

EJOT

 • 200€
 • 200€

EJOT

Košice

LIKOV

WKRET-MET, 

Lišty a príslušenstvo pre zatepľovacie systémy - ETICS a odvetrávané fasády,

Vertex, Lifitex, Linop, Ligeo, LifolTec, DIFFLEX, SUNFLEX, Mirelon
 • 200€

 • 450€

 • 200-449€/30
iba kuriér

JAF HOLZ

OSB, DTD, MDF, CETRIS, FERMACELL, Terasové dosky (WPC, drevené a príslušenstvo),

EUROWOOD, drevený obklad, Purenit, KVH, BSH, DUO/TRIO, STEICO, Rezivo

os.odber:

 • 200€

naša doprava: 

 • 300€

 • 50€/doprava

mech.ruka (Spačince): 

 • 10€

hranoly dl.7-13,5m: 

 • 120€ 

hranoly rez na mieru:

 • 3€/rez

JAF HOLZ:

Ličartovce

Špačince

Žilina

Sielnica

FAKRO

výrobky (aj ich kombinácie):

celý sortiment FAKRO (doplnky iba s príslušným výrobkom)

 • 200€
 • 30€
Bardejov

Cena príplatku, služby vykládky a rozbaľovania bude rozpustená % v predfaktúre do ceny materiálu.

Termíny vývozov budú podľa potvrdenia výrobcu a podľa dohody, obyčajne 2-7 dní ak je tovar skladom na Slovensku alebo podľa vyťaženia dopravy. O termíne bude zákazník informovaný po potvrdení od výrobcu.

Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vykládku tovaru z dopravného prostriedku bez zbytočných prieťahov.

Ostatné upresnenia :
Čakanie na vykládku za každú hodinu 30€

Upresnenie podľa výrobcov:

SAINT-GOBAIN divízia ISOVER

Doprava

Doprava je vykonávaná a organizovaná výrobcom podľa vyťaženia. Nižšie sú uvedené rozvozné dni pre jednotlivé oblasti na Slovensku. Pri kamiónovom odbere je tovar vyvážaný priamo z výrobných závodov. Vykládku si zabezpečí vždy kupujúci na vlastné náklady a to tak, aby nedošlo k nadmernému zdržiavaniu dopravcu. Ceny dopravy sú uvedené v tabuľke.

Osobný odber je pri menších objednávkach možný po úhrade predfaktúry v skladoch Prešov (nie EPS), Ružomberok (nie EPS) a v Trnave, podľa podmienok výrobcu.    

Vlastný odber:
Vlastný odber zo skladu v RK a PO zdarma
Vlastný odber zo skladu v TT v čase od 8:00 do 12:00 zdarma
Vlastný odber zo skladu v TT v pracovnom čase mimo hore definovaných hodín 25 €/odber

Príplatok

Ak je objednávka pod paletové množstvo u týchto produktov je účtovaný príplatok za rozbaľovanie vo výške 6€:

ISOVER DOMO PLUS, UNIROL PLUS, PREMIUM WDF, ORSIK, SUPER-VENT PLUS.

SAINT-GOBAIN divízia WEBER 

Doprava materiálu WEBER je vykonávaná a organizovaná výrobcom podľa vyťaženia a kuriérskou službou. Tovar zo skladov Weber na Slovensku (BA, BB, KE) je dodávaný priebežne do 3-10 pracovných dní od úhrady. V prípade nutnosti dovozu zo zahraničných výrobných závodov sa doba môže predĺžiť podľa možností výrobcu.

Príplatky na dopravu:

Doručenie omietok WEBERPAS, náterov WEBERTON, ostatné nátery a hmoty

Materiálhmotnosť bal kgpríplatok na dopravu 
omietky WEBERPAS a nátery WEBERTON5 kgpodľa cenníka podlimitnej dopravy
všetky omietky WEBERPAS od 20 kgZDARMA
nátery WEBERTONod 20 kgZDARMA
epoxidové nátery a písl. 200-299€12,00€
epoxidové nátery a prísl. nad 300€ZDARMA
ostatné fasádne nátery a podlahové hmotypodľa cenníka podlimitnej dopravy

Doručenie suchých zmesí paletový odber ZDARMA :

Materiál    súhlas WEBER     Termín dodania
paleta suchých zmesí +13.2€ paleta weber*zdarma po odsúhlasení najbližším možným autom WEBER

paleta suchých zmesí+weberpas (aj jedno 30kg vedro)

alebo weberton (aj jedno 20kg vedro)

automaticky zdarmanajbližším možným autom WEBER

* Potrebný súhlas výrobcu WEBER vopred!!!  

Cenník podlimitnej dopravy WEBER (kusový odber, REX-AM, PREVENT-AM, antigraffiti,podkladné nátery, weberpas a weberton balenia pod 20kg a expresný paletový odber kuriérom):

vzdialenosť zo skladu

BA, KE, BB

do 50 kmdo 100 kmdo 150 kmdo 200km
hmotnosťcena s DPHcena s DPHcena s DPHcena s DPH
do 100 kg22,00 €22,00 €22,00 €22,00 €
do 500 kg23,00 €24,00 €28,00 €30,00 €
do 1000 kg27,00 €33,00 €38,40 €47,00 €
do 2000 kg30,00 €54,00 €63,60 €78,60 €
do 3000 kg34,00 €68,40 €90,00 €

105,60 €

Materiál je možné doviezť aj bezplatne v prípade, ak ste ochotný počkať kým bude možné objednávku spojiť s iným vývozom alebo tovar 
odobrať osobne v skladoch WEBER (viď nižšie).

Použitie hydraulického čela na vykládkeMJCena s DPH
manipulácia 1 paleta 2,40 €

Osobný odber sklad adresa skladu
Bratislava Stará Vajnorská 139
Banská Bystrica Zvolenská cesta 17
Košice Južná trieda 78

Predávajúci dodáva tovar (okrem webersys, REX-AM, PREVENT-AM, antigraffiti systém) na paletách a účtuje za paletu sumu 13,2- € / ks s DPH. Zákazník môže palety do 30 dní vrátiť do skladu Weber odkiaľ mu bol tovar doručený späť ale len palety pôvodné a nepoškodené. Za amortizáciu paliet sa účtuje poplatok vo výške 1,20 €/paleta.

POLYFORM

Doprava je vykonávaná  a organizovaná výrobcom podľa vyťaženia. Vývoz do 100km z Podolínca pri objednávke od 8-20 m3 (EPS, soklová doska, XPS RAVATHERM 300WB) sa realizuje do 3 pracovných dní od úhrady. Nad 21m3 podľa potvrdenia termínu výrobcom. Tovar RAVATHERM XPS 300 SL, 500 SL a 700 SL je iba na objednávku a od objednania sa dodacia doba orientačne pohybuje od 1 do 3 týždňov. 

Pri objednávkach môžete využiť aj osobný odber po úhrade predfaktúry od objednávky 20 bal.

Môžete tovar aj kombinovať ( EPS, XPS RAVATHERM, soklovú dosku).

Minerálnu izoláciu PAROC našou dopravou podľa veľkosti objednávky zabezpečíme priamo z výrobných závodov.

JAF HOLZ

Doprava je vykonávaná  a organizovaná firmou JAF HOLZ podľa vyťaženia zo skladov podľa príslušnosti k regiónu, kde sa stavba nachádza.

Možný je aj osobný odber, po úhrade predfaktúry v sklade Špačince, Sielnica, Žilina, Ličartovce.

Môžete využiť aj služby nárezového centra pri úprave výrobkov. Ceny podľa objednávky individuálne. Pri skracovaní hranolov KVH, DUO/TRIO a BSH príplatok za rez: 3€. Pri dĺžkach konštrukčných hranolov KVH, DUO/TRIO a BS nad 7m do 13,5m sú vyvážané na to určenými vozidlami, preto je cena vyššia ako pre bežné vývozy.

LIKOV

Výrobky sú expedované firmou LIKOV kuriérom, doručenie tovaru, ktorý je skladom Vám budú doručené od 1 do 3 dní. Výrobky, ktoré momentálne skladom nebudú, tak podľa možností výrobcu. 

EJOT

Výrobky sú expedované kuriérom, možný je aj osobný odber po úhrade predfaktúry v Košiciach (viď tabuľka vyššie).

CYKLON

Výrobky expedujeme kuriérom, možný je aj osobný odber po úhrade predfaktúry v Lehniciach (viď tabuľka vyššie).

FAKRO  

Doprava je vykonávaná a organizovaná výhradným dovozcom pre Slovensko v paušálnej cene za celú dopravu vo výške 18€. Možný je osobný odber v Bardejove.

Ostatné výrobky

STROTEX (parozábrany, membrány), pásky, Izolačné fólie Ekofol IZ, ILLBRUCK, WKRET-MET (LMX, LTX, LFM, LFN)

(môžete vyskladať aj ich kombinácie) expedujeme kuriérom od 1-3 dní. Prípadný osobný odber je možný po zaplatení predfaktúry v sklade v Žiline.

 VI.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na kalkulovanie individuálnej ceny za dopravu, ktorá bude rozpustená do cien materiálu a neúčtovanie dopravy, ak ju vykoná výrobca na vlastné náklady. Prístup na stavenisko musí byť len po spevnenej komunikácii. Inak má dopravca možnosť vyskladniť tovar na najbližšej spevnenej komunikácii.

VI.6. Pri osobnom odbere tovaru vo veľkoskladoch našich dodávateľov je nevyhnutné odobrať celé objednané množstvo, bez možnosti vrátenia tovaru, ktorý zákazníkovi ostane!  

 

VII. Platobné podmienky a fakturácia

VII.1. Tovar dodávame výhradne až po úhrade predfaktúry  a pripísaní sumy na účet predajcu.

 

VII.2. Vysporiadanie vykonanej dodávky kupujúcemu riadnym daňovým dokladom vykoná predávajúci najneskôr do 15 dní, ak má potrebné podklady k fakturácii od dodávateľov.

 

VII.3. Spoločnosť preferuje platbu bankovým prevodom alebo vkladom finančných prostriedkov na účet. firmy.

 

VIII. Obaly

VIII.1. Tovar je podľa druhu balený a uložený aj na paletách, ktoré sú v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, opakovane použiteľnými obalmi.

 

VIII.2. Predávajúci je oprávnený účtovať za palety, na ktorých dodáva tovar sumu 13,20 € / ks s DPH. každému paletovému odberu suchých zmesí a pri odbere ostatných výrobkov WEBER nad 1 ks, vedro, balenie doručované kuriérom alebo inou dopravou. Palety kuriér späť nezváža.

VIII.3. Kupujúci môže na vlastné náklady palety vrátiť do skladov Weber, ktorý prijíma späť len palety pôvodné a nepoškodené  a to len do konca kalendárneho roka, v ktorom boli palety predané. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry a dodacím listom na ktorom je paleta uvedená. Za amortizáciu paliet si Weber účtuje poplatok vo výške 1,20 €/paleta s DPH. 

VIII.3. Predávajúci nevykúpi palety alebo euro palety, ktoré budú neočistené, označené náterovými látkami, sprejom  (krížiky, značky...) alebo inak poškodené alebo zničené.

VIII.4. Predávajúci, po potvrdení prevzatia paliet v skladoch Weber zodpovedným pracovníkom, vystaví dobropis vo výške

12€ / ks,  ktorý uhradí do 30 dní na účet kupujúceho.

VIII.5. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť výkup paliet a ich vrátenie v období od 1.12. do 31.1. príslušných kalendárnych rokov.

IX. Skladovanie

IX.1. Za skladovanie tovarov po ich prevzatí zodpovedá kupujúci. Uskladnenie zabezpečí podľa pokynov uvedených v technických listoch jednotlivých výrobkov, resp. na obale výrobkov.

 

IX.2. V prípade suchých maltových, omietkových a lepiacich zmesí treba bezpodmienečne zabezpečiť, aby pri zmenách vonkajšej teploty neprišlo najmä v zimnom období k poškodeniu materiálu kondenzovanou vzdušnou vlhkosťou.

 

IX.3. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za škody a vady vzniknuté na tovare spôsobené nesprávnym skladovaním a manipuláciou.

 

X. Reklamačný poriadok

X.1. Predávajúci  zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bez zbytočného odkladu uplatniť u predávajúceho podľa reklamačného poriadku. Predávajúci je povinný zabezpečiť reklamačné konanie, odborne reklamáciu posúdiť a prijatú vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

X.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

X.3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

X.4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

X.5. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. 

X.6. Pri odstránení závady u spotrebiteľa sa postupuje v zmysle Občianskeho zákonníka § 622 a § 623

X.7 Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci tri dodacie listy,  ktoré potvrdí. Prepravca prevezme kópiu pre dopravcu a výrobcu (dodávateľa). Zistené manká, škody alebo iné nedostatky priamo pri preberaní tovaru od dopravcu (podľa bodu IV.8.) je potrebné v čo najkratšom  čase  s kópiou dodacieho listu a škodovým záznamom uplatniť u predajcu mailom. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie. 

 

X.8. Poškodenie jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky.

 

X.9. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zlého uskladnenia

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie (spracovanie) bez využitia systémových výrobkov (pozri Poradca weber). Inak koná na vlastné riziko a škody znáša sám.   

- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný alebo inak poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním a pod.

 Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti a živelnej katastrofy.

X.10. Kupujúci je povinný reklamovať chybu tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu mailom, inak kupujúcemu zaniká právo na bezplatné odstránenie chyby. Prijatie reklamácie potvrdí predávajúci spätným mailom kupujúcemu. Predávajúci zorganizuje u kupujúceho reklamačné konanie, ktorého výsledkom bude po posúdení záznam, reklamačný protokol s výsledkom reklamácie. 

X.11. Ak je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, nespokojný s vybavením reklamácie,  v zmysle zákona 391/2015 Z. z., má právo využiť alternatívne riešenie sporu podľa § 11 a podať návrh podľa § 12 príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov: SOI

 

XI. Odstúpenie od zmluvy

XI.1. Spotrebiteľ má právo v súlade so zákonom č.102/2014 Z.z., § 7 ods.1, aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.  

XI.2. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

XI.3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky objednané tovary, alebo ak sa:

- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

- tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

XI.4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

XI.5. Spotrebiteľ má právo po prevzatí v rámci lehoty na odstúpenie tovar otestovať a skontrólovať, ktorý kúpil , v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru, podobne ako pri kúpe v "kamennom" obchode, Nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Nie je možné použitý tovar vo väčšom rozsahu ako je nevyhnutné na jeho odskúšanie vrátiť. 

XI.6. Zakúpený tovar spotrebiteľ zašle spolu s dokladom o kúpe na späť na adresu odkiaľ bol tovar doručený, v prípadne osobitného písomného dojednania na adresu predávajúceho. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Celé v lehote do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

XI.7. Spotrebiteľ pri vrátení tovaru zašle tovar nepoškodený vrátane kompletnej dokumentácie, príslušenstva, obalu a dokladu o doprave. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

XI.8. Tieto podmienky platia iba pri  internetovom obchode a nevzťahujú sa na obchod vylúčený z internetového predaja. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu s uvedením termínu vrátenia. Pred vrátením tovaru spotrebiteľ zašle e-mail s oznámením čísla faktúry a dátumu potvrdenia objednávky. Súčasne oznámi číslo účtu, na ktoré chce vrátiť uhradenú čiastku. Tovar je potrebné vrátiť na adresu, ktorú oznámi predávajúci spotrebiteľovi .

XI.9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

XI. 10. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

XI.11. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

XI.12. Ak predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil spotrebiteľ po odstúpení od zmluvy je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde.

XI. 13. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude odstúpenie od kúpnej zmluvy účinné a tovar nebude prijatý a bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

XI.14. Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby,  ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu  stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru/poskytnutie služby, keď ich cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (kupujúceho),

d) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

XI.15. Spotrebiteľ  odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci jasne a zrozumiteľne poskytol všetky informácie podľa  § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa  č. 102/2014 Z.z. a vyjadruje výslovný:

- súhlas s poskytnutím služby, ak má jej poskytovanie začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie, pričom spotrebiteľ úplným poskytnutím služby stratí právo na odstúpenie,

 - súhlas s poskytovaním elektronického obsahu, ak má jeho poskytovanie začať pred uplynutím lehoty na odstúpenie, pričom spotrebiteľ stratí svoje právo na odstúpenie.

a vyhlasuje:

- že bol riadne poučený o strate práva na odstúpenie po poskytnutí služby

- že bol riadne poučený o strate práva na odstúpenie po začatí poskytovania elektronického obchodu

 

XII. Záverečné ustanovenia

XII.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto všeobecné obchodné podmienky a umiestnením ich na stránke elektronického obchodu je splnená povinnosť písomného oznámenia. 

XII.2. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, po zaplatení predfaktúry uzavretím kúpnej zmluvy, v zmysle Všeobecných obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

XII.3. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že obsahu týmto Všeobecným obchodným podmienkam rozumie a súhlasí s nimi v plnom rozsahu. 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa: 08.04.2021.

 


Súhlasím

Stránka Vašestavebniny.sk používa cookies. (viac info)